Selasa, 17 Jun 2008

Susur Galur Sumber Mazhab Syafie(7)

Tobaqat)Lapisan Mujtahid Mazhab al-Syaafieyah.

Tabaqat Lapisan(Thobaqat) Pertama:
Antara Lain-

1.Ibnu Rahawaih-Abu Ya`kob, al-Maruzi(161-238h).
2.Abu Thaur,Ibrahim Bin Khalid Ibn Abi al-Yamani.(240h).
3.Ibn Nasr al-Maruzi.(202-294h).
4.al-Tobari,Abu Jaafar,MUhammad ibn Jarir(224-310h)
5.Ibnu Khuzaimah,(223-331h)
6.Ibnu Munzir,(318h)

Tobaqat Kedua.
Antara lain;

1.al-Humaidi,Abu Bakar Abdullah ibnu Zubair ,(219)h
2.al_Buwaiti,(231h)
3.Harmalah,Abu Abdillah,Harmalah ibn yahya Ibnu badillah al-Misri,(166-243h).
4.al-Karabisi,(248h)
5.al-Rabi` al-Jizzi,(256h)
6.al-Za`farani,(260h)
7.al-Muzani,(175-264h)
8.al-Rabie,Abu Muahammad,al-rabie ibnu Sulaiman,(174-270h)
9.Ibnu Abi al-Jarud,Abu al-Walid,Musa Ibnu Abi al-Jarud,


Tobaqat ketiga,
Antara lain:

1.Ibnu Binti al-Syafie,cucu Imam Syafie.
2.al-Darimi,(200-280h)
3.al-Imam Abu al-Qasim,al-Anmaati,(288h)
4.Abu Jaafar al-Tirmizi,(200-295).
5.al-Busyanji,(2004-291h)
6.Abu Bakar al-farisi,(305h)
7.Ibnu Sarij,(248-306h).
8.Ibun Salamah,(308h).
9.al-Zabairi,(318h).
10.Ibnu Khairan,(320h)
11.al-Isthuhkri,(244-328h).
12.al-sairafi,(330h)
13.Ibnu al-Qas,(335h),
14.Ibnu Ishaq al-maruzi,(258-342h)
15.Ibnu Shibghi,(258-342h).
16.Abu Ali al-Tabari (350h)
17.Abu Hamid al-Maruruzi ((362h)
18.al-Qaffal al-kabir (356h)
19Abu Ali,Zahir Ibnu Ahmad al-Sarahksi.(389h)
20.Ibnu Qaffal al-Shasi.(400h)
Abu Hamed al-Isfiraeni.(406h)
21Abu Hatim al-Qazwani.(414h)
22.Abnu al-Mahamili.(415h)
23.al-Qaffal al-Syaghir alMaruzi.(417h)
25.Abu Ishaq al-Asfiraini.(418h)
26Abu Muhammad al-Juwaini.(438h).
27.al-Mawardi.(450h)
28,Abu Toyyib al-Tabari.(450h)
29/al-Qadhi Hussain.(462h)


Tobaqat al-Muqillin.

Antara lain:

1.Ibnu Syyar.(268h)
2.Ibnu Harbawaih.(319h)
3.Abu Bakr al-Naisaburi.(324h)
4.Abu Ahmad al-Jurjani.(365h)
5.Abul Hasan al-Marzaban.(366h)
6.Abu Bakr al-Tusi.(420h)
7.Abul Khalf al-Tabari.(470h)
8.Abu al-Hasan al-Sabuni.(?)
9.Abu al-Hasan al-Jarudi.
10.Al-Mahamili al-kabir.
11.Abu Bakr alMahmudi.

Cataan sedikit dari ribuan mujtahid mazhab.,Dr Muhamamd Hasan Hetu,al-Ijtihad wa al-Tobaqat Mujtahid al-Syafiiyah,Beirut.1988.


Minhaj al-Tolibin- satu nilaian.

Setelah kita huraikan satu persatu susur galur kitab-kitab rujukan diatas,maka kita dapat lihat dimana kedudukan kitab Minhaj al-Tolibin karya Agung Imam al-Nawawi.(Imam Yahya Bin Syaraf Bin Mira bin Hasan bin Husain bin Hizam bin Muhammad Bin Jum~ah,Mahyuddin Abu Zakariya al-Nawawi.al-Nawawi dinisbahkan kepada tempat kelahiran beliau di Nawa terletak didaerah Hauran Kota Damsyik Syria.Lahir pada tahun 631h.

Tokoh Mazhab abad ke 7 hujrah ini,adalah seorang yang faqih,mahir ilmu hadis,balaghah,Ilmu Thabaqat al-rijal dan Tasauf.Pada tahun 665h beliau dilantik sebagai pensayarh di Dar al-Hadis al-Asrafiyah.Kisah beliau dengan Malik Badr al-Din dan Malik al-Zahir,dengan keduanya beliau pernah menasihati secara bersurat,dan tulisanya ini dikumpulkan oleh anak muridnya.Pernah berhadapan dengan ancaman Raja ketika menyatakan sikapnya terhadap polisi pemerintah.

Beliau dijemput kerahmatullah pada 24 Rejab 676 H,pada usia 46 tahun.Di semadikan di kampungya sendiri.(Ibnu Subki,Tabaqat AlSyafieyah al-Kubra.)

Imam al-Nawawi mula mengarang kitab ketika usianya sekitar 30an,memang banyak kitab-kitab yang ditulis antaranya:

Berkaitan dengan adab al-Quran: al-Tibyan Fi Bayan Adab Hamalatul al-Quran.(ada terjemahan BM)

Hadis: al-Minhaj Fi Sarh Muslim/Riyadu al-Solihin Min Hadis al-Mursalin.

Usul Fiqh: Usul al-Dhawabit.

Qawaid al-Fiqhiyah: Khulasat al-Ahkam Fi al-Muhimmat al-Sunan Wa Qawaid al-Islam.

Fiqh: Banyak antarnya Minhaj al-Tolibiin.Ada kitab yang sempoat beliau habiskan dan ada kiotab yang hanya separuh sahaja sempat disempurnakan.

Kitab al-Minhaj ini adalah salah sebuah kitab yang mashur hasil tulisan beliau,dihasilkan dan diiktiraf sebagai sumber rujukan dalam mazhab.Susun atur nya:

(1)-Al-Umm-Imam al-Syafie (2)-Muhtasar al-Muzani(al-mabsut)-(3)-Nihayat al-Matlab-Al-Juwaini-(4) al-Basit,al-Wasit dan alwajiz-Imam alGhazali-(5)-al-Muharrar lil Imam al-Rafie-(6)Minhaj lil Imam al-Nawawi.

Tiada ulasan: