Rabu, 27 Januari 2010

Hak-Hak Wanita Dalam EUKI-4


Hak-Hak Wanita-Siri 3
HAK-HAK ISTERI SELEPAS DICERAIKAN
Mutaah
n  Sek. 58 (EUUKIP 05)
 Mut’ah  ertinya bayaran saguhati yang diberi dari segi Hukum Syara’ kepada isteri yang  diceraikan.
 Seseorang perempuan yang telah diceraikan tanpa sebab yang patut oleh suaminya boleh           memohon mut’ah atau pemberiah saguhati.

Hak Tempat Tinggal

n  Seseorang perempuan yang diceraikan berhak tinggal di rumah kelaminnya selagi bekas suami tidak mendapatkan tempat tinggal lain yang sesuai untuknya. (Sek. 72(1),
n  Hak ini terhenti apabila
n  Tamat tempoh eddah; atau
n  Tamat tempoh penjagaan anak
n  Perempuan itu berkahwin
                    (Sek. 72 (2)

Harta Sepencarian

n   Harta Sepencarian ertinya harta yang diperolehi bersama oleh suami isteri semasa perkahwinan berkuatkuasa mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh Hukum Syara’ (sek. 2 )
n  Sek. 122 memberikan kuasa kepada Mahkamah Syariah membicarakan kes harta sepencarian
n  Kes-kes harta sepencarian dibicarakan di Mahkamah Rendah(nilaian kurang RM100.000)/Tinggi Syariah.(Jika nilai tuntutan RM100.000.00 dan keatas)
Hadanah

      Hadhanah berasal dari kata “Hidhan”,artinya lambung.  Para ahli Fiqh mendifinisikan hadhanah sebagai “Melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil lelaki atau perempuan atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz tanpa perintah daripadanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya agar mampu beridiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggungjawab”[1]

( Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah (terjemahan), Jld 8, Victoria Agencie,1990, ms.160)


n  Syarat Kelayakan Hadhinah
n  Bila Hak seseorang perempuan terhadap hadhanah luput.
n  Had Umur Mumayyis
n  Tempoh hadhanah
n  Penjagaan Anak-anak tak sahtaraf
  
PEREMPUAN LEBIH LAYAK KERANA MEREKA LEBIH TELITI, SABAR DAN TAHU KEHENDAK KANAK-KANAK BERBANDING DENGAN LELAKI.Tertib
  1. Ibu yang paling layak(82(1)
  2. DALILNYA:MAKSUD HADIS:
        “SEORANG PEREMPUAN DATANG KEPADA RASULALLAH SAW DAN BERKATA SESUNGGUHNYA ANAKKU INI PERUT AKULAH YANG MENGANDUNGKANNYA, TITIK AKU INILAH YANG MENYUSUKANNYA DAN RIBA AKU INILAH YANG MENANGGUNGNYA, BAPANYA TELAH MENCERAIKAN AKU DAN DIA HENDAK MERAMPAS ANAKKU INI DARIKU. BERKATA RASULALLAH SAW: KAMU LEBIH BERHAK SELAGI KAMU BELUM BERNIKAH LAIN”
  (82(2)
2. IBU KEPADA IBU
3. IBU KEPADA BAPA
4. SAUDARA PEREMPUAN SEIBU SEBAPA KEPADA IBU
5. SAUDARA PEREMPUAN SEBAPA KEPADA IBU
6. SAUDARA PEREMPUAN SEIBU KEPADA IBU
7. IBU  KEPADA IBU DARI SEBELAH IBU(SEIBU SEBAPA/ SEBAPA/ SEIBU)
8. ANAK-ANAK PEREMPUAN KEPADA SAUDARA PEREMPUAN IBU KANAK-KANAK TERSEBUT (SEIBU SEBAPA/ SEBAPA/SEIBU) –MAKNANYA SEPUPU PEREMPUAN KANAK-KANAK TERSEBUT DARI SEBELAH IBU
9. IBU SAUDARA KEPADA IBU DARI SEBELAH BAPA

Syarat-Syarat Am(lelaki/Prempuan)
 -Islam
-sempurna aqal
-mampu/umur matang
-berakhlak
-mempunyai persekitaran yang baik-sesuai dengan kanak-kanak.

 (S 83)


 Gugur Hak Hadanah bila:(S.84)

 

  1. Perempuan  berkahwin lain*
  2. Hadinah berakhlak buruk
  3. Tidak amanah/berniat memisahkan anak(dengan sembunyi tempat tinggal)
  4. Murtad/Kafir.
  5. Cuai atau lalai dalam penjagaan


 Tempoh Jagaan.(S 85)

Hak Hadinah-umur 7 tahun(jika lelaki) 9 tahun(perempuan.
Walaubagaimanapun mahkamah boleh panjangkan tempoh tersebut
 Umur mumayyiz-kanak-kanak boleh memlik dengan siapa hendak tinggal.