Jumaat, 13 Jun 2008

Urf(adat resam) Sebagai Sumber Hukum (1)

Salam,

Sedikit perbahasan Ilmu Usul Fiqh.

Kalau kita lihat dalam perbahasan ilmu Usul Fiqh,dalam kontek sumber/dalil hukum, para ulama Usul fiqh-klasik dan kontemporari- menyatakan bahwa sumber atau dalil syara` itu selalu diklasifikasikan kepada adillah al-ahkam al-muttafaq `alaiha ) dalil-dalil hukum yang disepakati ) dan adillah al-ahkam al-mukhtalaf fiha `(dalil-dalil hukum yang diperselisihkan ). [Sya`ban Zakiy al-Din, Ushul al-Fiqh al-Islami, Mesir: Dar al-Ta`lif, 1961, h. 25-31], [Al-Zuhaili, Wahbah, Ushul al-Fiqh al-Islami, Beirut: Dar al-Fikr, 1986, h. 417], [Khalaf, Abd al-Wahhab, ‘Ilm Ushul al-Fiqh, Kuwait: Dar al-Qalam, 1983, h. 21].

Adillah al-ahkam al-muttafaq `alaiha, menurut mereka, terdiri dari al-Qur`an, Sunnah, Ijma` dan Qiyas. Sedangkan adillah al-ahkam al-mukhtalaf fiha adalah istihsan, istishab, maslahah al-mursalah, al-`urf, sad al-adzariah, mazhab shahabi, dan syaru` man qablana.

Penetapan adillah al-muttafaq `alaiha tersebut, menurut `Abdul Wahhab Khallaf, didasarkan kepada firman Allah dalam surah al-nisa`, 4:59:
“Hai orang-orang yang beriman, taatilahAllah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah ( al-Qur`an) dan Rasul (Sunnahnya ), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama ( bagimu ) dan lebih baik akibatnya.”

‘Abdul Wahlab Khallaf selanjutnya mengatakan bahwa perintah mentaati Allah dan Rasul-Nya adalah mengikuti al-Qur`an dan Sunnah. Sedangkan perintah mentaati ulil amri di antara umat Islam mengandung pengertian mengikuti hukum yang telah disepakati para mujtahid, karena mereka adalah ulil amri dalam bidang hukum syara`. seterusnya, perintah mengembalikan segala persoalan yang diperselisihkan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah perintah untuk mengikuti qiyas ketika hukum dari perkara yang diperselisihkan itu tidak dijumpai dalam nash dan ijma`.[ Abd al-Wahhab, ‘Ilm Ushul al-Fiqh, Kuwait: Dar al-Qalam, 1983, h. 21]

Hujah lain yan digunakan ulamak Usul ialah hadith Rasulullah ketika menugaskan Mu`az ibn Jabal ke Yaman menjadi qadhi (hakim). Ketika Rasulullah bertanyakan bagaimana cara Mu`az dalam menetapkan hukum suatu masalah.Mu`az berkata, “ Saya putuskan berdasarkan Kitab Allah ( al-Qur`an)”. Rasul bertanya, “ Jika tidak ada kamu temui dalam Kitab Allah?”. Jawab Mu`az, “ Saya putuskan dengan Sunnah Rasulullah.” Lalu Rasulullah saw. bertanyan lagi, “ Jika dalam Sunnah Rasulullah pun tidak kamu jumpai?” Jawab Mu`az, “ Saya akan berijtihad sesuai dengan pemikiran saya.” (H.R. Abu Daud, al-Tirmidzi, Ibn ‘Abdul Barr).*(Boleh lihat perbahasan status hadis di Nasb al-Rayah 4/63) Dan Ibnu Hazmin Menolak hadis ini(lihat al-Ihkam fi Usul al-ahkam 2)

Minoriti ulamak antaranya, ulama Zhahiriyyah menolak pendapat yang menempatkan ijma` dan qiyas sebagai dalil/sumber hukum yang disepakati para ulama(melainkan Ijmak Sahabat). Menurut mereka konsep ijma` tidak disepakati oleh seluruh ulama usul fiqh untuk dijadikan sebagai hujah, kerana, pengertian ijma` itu sendiri pun para ulama usul fiqh tidak sepakat. Al-Syafi`i sendiri hanya menerima ijma` apabila hukum ijma` itu merupakan konsesus para sahabat Rasulullah saw*. Kemudian, qiyas juga ditolak oleh ulama usul fiqh lain, seperti Syi`ah Imamiyyah dan Syi`ah Zaidiyyah; termasuk al-Auza`i dari kalangan Sunni ( Ahlussunnah ).[‘Ali Hasan ‘Abdul Qadir, Nazhrah ‘Ammah fi Tarikh al-Islami, Cairo” Dar al- Kutub al-Haditsah, 1956, h.277,289] [ Muhammad Yusuf Musa, al-Madkhal li Dirasah al-Fiqh al-Islami, Mesir: Dar al-Fikr al-‘Arabi,t.t. h. 171-178].* Imam Muhamad Abu Zahrah menyatakan: tidak kedapatan dalam mana-mana kalamnya(Imam al-Syafie) yang menunjukan beliau menolak ijamak selain ijmak sahabat,Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah,Dar al-Fikr,452.)

Oleh sebab itu, menurut ulama Zhahiriyyah, tidak benar pendapat yang menyatakan ada kesepakatan para ulama usul menjadikan ijma` dan qiyas sebagai sumber hukum Islam yang disepakati.

‘Ali Hasaballah mengemukakan bahwa adillah al-ahkam itu ada yang bersifat naqli dan ada yang bersifat ‘aqli. Yang bersifat naqli adalah al-Qur`an, Sunnah, sedangkan yang bersifat ‘aqli adalah ijtihad, baik ijtihad itu bersifat fardi ( peribadi mujtahid tertentu ) maupun ijtihad yang bersifat jama’i( kolektif ). Oleh sebab itu, adillah al-ahkam, menurutnya terbagi tiga, yaitu al-Qur`an, Sunnah, dan ijtihad. Hal ini sejalan dengan hadits dari Mu`az ibn Jabal di atas.

Dalam pembagian ‘Ali Hasaballah ini, ijma`, qiyas, istihsan, istishab, maslahah al-mursalah, al-`urf, mazhab shahabi, syar`u man qablana, dan sad al-dzari`ah termasuk dalam adillah al-ahkam al-syar`iyyah al-ijtihadiyyah ( dalil-dalil hukum syara` yang diperoleh melalui ijtihad ).[Hasaballah, Ali, Ushul al-Tasyri` al-Islami, Mesir: Dar al-Ma`arif, 1971, h. 15].

Oleh kerana itu, penetapan ijma` dan qiyas dapat dijadikan sebagai dalil yang disepakati kehujahannya lebih didasarkan statusnya sebagai dalil di kalangan Ahlussunnah. Para ulama usul fiqh dari kalangan Ahlussunnah memang sepakat menyatakan bahwa ijma` dan qiyas dapat dijadikan sebagai dalil syara`, sekalipun kedudukannya sebagai dalil yang tidak berdiri sendiri sebagaimana al-Qur`an dan Sunnah.

Oleh sebab itu, untuk, menghilangkan kekaburan pengertian (sumber)mashadir al-ahkam al-syar`iyyah dan adillah al-ahkam al-syar`iyaah sebagaimana dihuraikan di atas, pembahagian yang dipilih adalah: pertama, sumber dan dalil hukum Islam ( yang disepakati ) dan kedua, dalil dan metode penggalian hukum Islam.

`Urf
Secara lughahnya, `urf bererti “ yang baik”. Sebahagian ulama ushul fiqh membezakan antara adat dengan `urf dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara`. Adat didefinisikan dengan:

Sesuatu yang dikerjakan secara lansung berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.

Definisi ini menunjukkan bahwa apabila suatu perbuatan dilakukan secara berulang-ulang menurut hukum akal, tidak dinamakan adat. Definisi ini juga menunjukkan bahwa adat itu mencakup persoalan yang amat luas, yang menyangkut permasalahan pribadi, seperti kebiasaan seseorang dalam tidur, makan, jenis makanan tertentu, atau permasalahan yang mnegenai orang ramai, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan hasil pemikiran yang baik dan buruk. Adat juga terjadi dari sebab alami, seperti cepatnya seorang anak menjadi baligh di daerah tropika atau kawasan tertentu berbanding dnegan daerah atau kawasan biasa, atau cepatnya tanaman berbuah di daerah tropika, dan untuk daerah dingin terjadi kelewatan seseorang menjadi baligh dan tanaman berbuah. Di samping itu, adat juga boleh muncul dari hawa nafsu dan kerosakan akhlak, seperti rasuah, sebagaimana juga adat terjadi dari kess-kes tertentu, seperti perubahan budaya suatu daerah disebabkan pengaruh budaya asing.
Definasi `urf menurut ulama usul fiqh adalah,
“Kebiasaan majoriiy sesutau kaum baik dalam perkataan atau perbuatan.
[Ahmad Fahmi Abu Sunnah al-`Urf wa al-`Adah fi Ra`yi al-fuqaha`, Mesir: Dar al-Fikr, al-`Arabi, t.t., h. 8], [ Mushthafa Ahmad al-Zarqa`, al-Madkhal `ala al-Fiqhi al-Am, Beirut: Dar al-Fikr, Jilid II, 1968, h. 840], [`Abdul `Aziz al-Khayyath, Nazhariyyah al-`Urf, `Amman: Maktabah al-Aqsha, h. 24].

Berdasarkan definisi ini, Mushthafa Ahmad al-Zarqa`mengatakan bahwa `urf merupakan sebahagian dari adat, karena adat lebih umum dari `urf. Suatu `urf, menurutnya harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan `urf bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman, seperti kebiasaan majorit masyarakat pada daerah tertentu yang menetapkan bahwa untuk memenuhi keperluan rumah tangga pada suatu perkahwinan boleh diambil dari mas kahwin yang diberikan suami dan penetapan ukuran tertentu dalam penjualan makanan.

Ada juga ulamak Usul tidak membezakan antara Urf dan Adat,bagi mereka:
Urf iaitu sesuatu yang telah menjadi kebiasaan kepada masyarakat dalam kehidupan harian sama ada perkataan mahupun perbuatan. Maka adat dan `urf menurut pandangan fuqaha memberi erti yang sama. Apabila mereka berkata ‘hukum ini sabit dengan `urf dan adat’ bukanlah bererti adat itu berlainan dengan `urf, bahkan kedua-duanya satu maksud sahaja, dan disebutkan kalimah adat itu untuk mengukuh sahaja.[ `Abd al-Karim Zaydan, al-Wajiz Fi Usul al- Fiqh, Baghdad,1987, h.252].

Khamis, 12 Jun 2008

Jadilah Dirimu Seperti Kelapa Tua

Saya tidak tahu siapa pengarang cerita ini.TQ kepada pengarangya atas kiasan yang baik ini.

Satu cerita untuk renungan bersama. KELAPA TUA:

Semua orang kenal dan tahu pula gunanya. Sangat penting dan sangat berguna.

Kewujudannya tidak dipeduli dan tidak diendahkan dan kelapa tua tak pernah jadi topik perbincangan, tak pernah dikaitkan dengan apa-apa isu atau masalah. Kalau kelapa tua ada emosi, tidak ramai yang dapat merasai dan menyelam perasaannya.

Kelapa tua pula tidak pernah susah hati kalau orang tidak pedulikannya. Dirinya terbuai-buai di atas pokok, bila ditiup angin terasa nyaman sekali. Elok-elok kelapa tergantung di pokoknya sambil menikmati keindahan buana, datang orang menjoloknya dengan galah panjang. Bukan selesa kena jolok macam tu.

Bila tangkainya menjadi lemah setelah dijolok beberapa kali, maka gugurlah kelapa tua itu berpusing-berpusing ke bumi. Gugur itu pula bukannya rendah, bukan setakat 5-10 kaki tapi sehingga 40-50 kaki. Bunyinya berdentum sampai ketanah. Kalau calang-calang buah, boleh berkecai.Kalau kepala orang, boleh bersepai otak.

Masalah kelapa tua bukan setakat ini sahaja. Dia dikutip dan kulit sabutnya dikoyak-koyak dan dibuang sedikit demi sedikit dengan parang cangkuk. Proses ini bukan sekadar sekali tetak. Berpuluh-puluh kali parang cangkuk itu menusuk kedalam kulit sabutnya. Seksanya tak boleh nak cerita. Mula-mula sakit tusukan, lepas itu sakit dikoyak dan disiat-siat dan ini berterusan sehingga tinggal tempurung. Dah tinggal tempurung, maka tak apalah. Cantik juga rupanya, keras dan bulat. Tetapi manusia bukan tahu nak menilai seni seperti ini.

Tempurung bulat yang cantik ditetak dengan parang dengan sebegitu kuat hingga terbelah dua, di tengah-tengahnya. Maka tersemburlah dan mengalirlah air jernih dari dalam perutnya dan terdedahlah isinya yang putih bersih.

Bagi kebanyakan kehidupan yang lain, kalau sampai tahap ini maka selesailah riwayat hidupnya. Tetapi bagi kelapa tua, ini baru permulaan. Baru muqaddimah. Banyak lagi seksaan yang menanti.

Tak cukup dengan menyemburkan air dari dalam perutnya dan mendedahkan isinya, isinya yang putih bersih diparut dan dikukur pula hingga lumat. Tempurungnya pula dibuang. Kadang-kadang dibakar. Bentuk asal kelapa tua sudah tidak ada lagi. Yang tinggal hanyalah isinya yang lumat dikukur dan diparut.

Untuk menambah seksanya lagi , dituang pula air kedalam isi parut, kemudian diramas-ramas dan diperah-perah. Kalau hendak dikirakan ini sudah terkeluar dari batas-batas keperimanusiaan. Kemudian ditapis menjadi santan. Kelapa tua yang dulunya keras dan bulat kini sudah menjadi cecair yang putih.

Setelah itu minyak dipanaskan dalam belanga. Bawang merah, rempah dan rencah-rencah lain ditumis. Bila dah cukup kuning dituanglah santan tadi dalam belanga. Maka berpanasanlah santan hingga pecah minyaknya. Apabila sudah masak dan bau harumnya merebak ke seluruh ceruk rumah, maka orang pun bertanya: "Gulai apa tu? Sedap sangat baunya?

Orang di dapur hanya menjawab,"Kari ikan bawal." Kari dapat nama. Ikan bawal dapat nama. Orang kata,"Oh! sedap kari ni." "Oh! sedap ikan bawal ni."

Jasa kelapa tua tenggelam begitu sahaja. Perjalanan dan pengalamannya yang begitu panjang dan menyeksakan dari sebiji kelapa tua di atas pokok yang tinggi hingga ke belanga yang panas berbahang, tidak ada siapa ambil kira atau ambil peduli.

Alangkah indahnya kalau kita dapat berjasa seperti kelapa tua ini. Jasa-jasa bukan untuk dipuji dan dipuja tetapi ta'abud kepada ALLAH. Biarlah jasa-jasa kita tidak nampak di mata orang, tetapi ada dalam perhatian Tuhan!

Selasa, 10 Jun 2008

Poligami Tersirat?

PUISI……

Isteriku,
jika engkau bumi,
akulah matahari.
Aku akan menyinari mu kerana engkau mengharapkan sinaran dari ku.
Ingatlah bahtera yg kita kayuh, begitu penuh riak gelombang.
Aku pasti akan tetap menyinari bumi, hingga kadang-kadang bumi terasa akan silauan ku.
Lantas aku ingat satu hal bahawa Tuhan mencipta bukan hanya bumi,
malah ada planet lain yang juga mengharapkan sinaranku.

Lalu.....
Relakanlah aku menyinari planet lain,
menyampaikan faedah adanya aku,
kerana sudah takdir Illahi sinaranku diperlukan diplanet
lain...


***Balasan Puisi sang isteri***

Suamiku,
andai kau memang mentari,
sang surya yang memberi cahaya,
aku merelakan engkau berikan sinaranmu kepada segala planet yang
telah TUHAN ciptakan kerana mereka juga seperti aku perlukan cahayamu
dan....

akupun juga tidak akan merasa kekurangan dengan sinaran mu...


AKAN TETAPIIIIIIII. .
Bila kau hanya sejengkal lilin yang berkekuatan 5 watt sahaja,
jangan lah bermimpi untuk menyinari planet lain!!!
Kerana bilik tidur kita yang kecil pun belum sanggup kau terangi.
Lihatlah diri mu pada cermin kaca di sudut kamar kita,
di tengah remang-remang pancaran cahaya mu yang telah aku mengerti...
Cuba lihat siapa dirimu...
MATAHARI atau lilin ?
atau jangan-jangan

cuma mancis saja!!!!!

please lah...!!!
__._,_.___

sumber emel

Isnin, 9 Jun 2008

Susur Galur Sumber Mazhab Syafie(6)

Salam,

Maka setakat itu rasanya jelas tentang susur galur,tentang kitab-kitab rujukan dalam mazhab al-Syafie,cumanya apakah fatwa yang menjadi sandaran rasmi? kitab mana yang menjadi rujukan utama?. dan apakah kaedah pentarjihan yang perlu diikuti dalam kontek ini?

Pegangan ulamak terdahulu memegang qaul muktamad ialah kitab al-Nawawi dan al-Rafie,dan jika berlaku pertentangan antara keduanya fatwa Imam al-Nawawi diutamakan.Kitab al-Rafie yang dirujuk khususnya kitab al-Muharrar Syarh al-Wajiz lil al-Ghazali.


Dikalangan ulamak mutaakhiriin memjadikan sumber pegangan mazhab yang utama ialah:


Ulamak Mesir memegang Qaul Muhamad bin Ahmad al-Ramli Kitabnya Nihayah al-Muhtaj Ila Syarah al-Minhaj.Kitab ini telah dibaca diteliti dan di perkemaskan oleh lebh 400 orang ulamak Syafie,lalu dikatakan mencapai had tawatur dalam kebenaran kandungan mazhab al-Syafie.


Ulamak Hijaz,Syam(termasuk Jordan,Syria,Lubnan,palestin) Yaman,Hadramaut dll,mereka memegang qaul Syeikh Ibnu Hajar al-Haittami khususnya dalam Kitab Tuhfah al-Muhtaj bi Syah al-Minhaj.Menurut Syeikh Alawi al-Saqqaf(Majmuk sabaah Kutub al-Mufidah MS 38;..sekiranya berlaku pertembungan antara Ibnu Hjar dan Al-Ramli sekiranya mufti dikalangan ahli tarjih,maka bolehlah ditarjihkan mana pandangan antara kduanya,kiranya tidak,mestilah melihat pada penyoal(berilmu atau awam,lalu ditarjihkan pandangan berdasarkan latar belakang penyoal.

Ada juga apabila masalah tidak ditarjihkan apabila berlaku pertembungan antara keduanya(Nihayah al-Muhtaj dan Tuhfah),maka penyelesaian sperti beriku;

1. Merujuk pandanagn Zakaria al-Ansari
2. Kemudian al-Khatib al-Syarbini,
3. Hasyiah al-Ziadi,
4. Hasyiah Ibnu Qasim
5. Hasyiah `Amirah ala Syah Jalaluddin, al-Barlisi (957H).


Apapun sumber semua penulisan dari yang satu,lihatlah susurgalur kitab-kitab tersebut.ianya tidak menjejaskan langsung mazhab al-Syafie kerana semua penulisan kitab pada setiap peringkat mempuanya ikatan dan pertalian,Kesemuanya balik semula merujuk kepada pengasas mazhab itu sendiri alImam al-Syafie(150H-204H)

Maka dapatlah dibuat kesimpulan kitab-kitab menjadi pegangan utama ulama terkemudian secar garis kasarnya ialah alMajmuk,al-Muharrar,Nihayah al-Muhtaj dan Tuhfah al-Muhtaj.

Berikut senarai kitab-kita utama yang telah disusurgalurkan dulu(sebahagian) yang menjadi rujukan dan tumpuan ulamak setiap zaman;

1, al-Umm Imam al-Syafie r.a

2 al-Wajiz,Imam al-Ghazali.

3.al-Muharar,Imam al-rafie.

4.al-Majmuk dan semua kitab-kitabnya,Imam al-Nawawi.

5.Tuhfah al-Muhtaj,Ibnu Hajar al-haitami.

6.Nihayah alMuhtaj,al-Ramli.

7.al-Hawi al-Kabir,al-Mawardi

8.Tuhfah al-Tullab,al-Ansari,

9.Mughni al-Muhtaj,al-Syarbini.

10.al-Iqnak,al-Syarbini.

11.al-Muhazzab,Imam Ishaq Ibrahim Bin Ali al-Syirazi.

12.al-Tanbih,al-Syirazi.

13.Khasiah al-Bajuri,al-Bajuri.

(Sebahagian tulisan dari edisi asal tulisan al-Fadhil UZAR).


Tobaqat Mujtahid Mazhab Syafie


Tabaqat Lapisan(Thobaqat) Pertama:Antara Lain-

1.Ibnu Rahawaih-Abu Ya`kob, al-Maruzi(161-238h).
2.Abu Thaur,Ibrahim Bin Khalid Ibn Abi al-Yamani.(240h).
3.Ibn Nasr al-Maruzi.(202-294h).
4.al-Tobari,Abu Jaafar,MUhammad ibn Jarir(224-310h)
5.Ibnu Khuzaimah,(223-331h)
6.Ibnu Munzir,(318h)

Tobaqat Kedua.Antara lain;

1.al-Humaidi,Abu Bakar Abdullah ibnu Zubair ,(219)h
2.al_Buwaiti,(231h)
3.Harmalah,Abu Abdillah,Harmalah ibn yahya Ibnu badillah al-Misri,(166-243h).
4.al-Karabisi,(248h)
5.al-Rabi` al-Jizzi,(256h)
6.al-Za`farani,(260h)
7.al-Muzani,(175-264h)
8.al-Rabie,Abu Muahammad,al-rabie ibnu Sulaiman,(174-270h)
9.Ibnu Abi al-Jarud,Abu al-Walid,Musa Ibnu Abi al-Jarud,


Tobaqat ketiga,antara lain:

1.Ibnu Binti al-Syafie,cucu Imam Syafie.
2.al-Darimi,(200-280h)
3.al-Imam Abu al-Qasim,al-Anmaati,(288h)
4.Abu Jaafar al-Tirmizi,(200-295).
5.al-Busyanji,(2004-291h)
6.Abu Bakar al-farisi,(305h)
7.Ibnu Sarij,(248-306h).
8.Ibun Salamah,(308h).
9.al-Zabairi,(318h).
10.Ibnu Khairan,(320h)
11.al-Isthuhkri,(244-328h).
12.al-sairafi,(330h)
13.Ibnu al-Qas,(335h),
14.Ibnu Ishaq al-maruzi,(258-342h)
15.Ibnu Shibghi,(258-342h)..............sambung

Ahad, 8 Jun 2008

Ahkamers Pahang

Salam,

Hari ini 8 jun,satu pertemuan sembang-sembang sambil berlumba lumba dalam acara suap menyuap,nasi lemak dan roti canai kedalam mulut.Pertemuan santai di Kedai Cafe Santap Kuantan,membuahkan bibit silaturrahmi yang mana selama ini hanya kenal di `udara``sahaja heheheh.Kehadiran adik-adik seperti Mohd7,sosh,an-ansar al-kipsasi,abong,fufu,ibnu dan hadif dan kemudian Syeikhul kabirr-menceriakan suasana.Tambah meriah bila makanan disponsor tanpa rancang oleh seorang sahabat(bukan ahkamer)

Sekalung penghargaan terutama kepada M07,atas inisiatifnya menjayakan pertemuan ini.Memmang semangat betul Mamat 7 ni.Terima kasih semua,maaf jika ada perkara yang tidak menyenangkan dari diri saya.

Relak jap ye

Kisah Pertama.Di sebuah kg ada 3 org remaja yang suka lepak. seorang tu nama dia Ali, seorang tu Budin dan seorang lagi Ciko. Aktiviti seharian depa ni menybbkan tok imam tak senang duduk.

pada satu hari tok imam tu datang dengan niat nak tarbiyah depa ni. Maka berlakulah beberapa insiden cabar-mencabar.

Tok imam tu cabar si mangkuk 3 ekor tu ke surau waktu Maghrib nanti. Si Ali pun berkata, "Tok imam ingat eden semuo ni jahil sangat ke? Takpa, nanti eden semuo buktikan yang eden semuo bukan lah jahil sangat seperti yang disangkakan".


Maka apabila hampir masuk waktu Maghrib pegilah malaun 3 ekor tu ke surau. Tok imam pun suruh Ali azan. Tanpa berlengah terus saja Ali azan, "Allah Ta'ala... Allah Ta'ala... " dengan segera tok imam merampas mikrofon daripada Ali & menyuruh tok bilal azan semula. Terselah kejahilan Ali.


Selepas iqamat, masa nak sembahyang tok imam pun mengangkat takbiratul ihram. Tok imam pun satu hal, angkat sekali tak khusyuk, angkat 2x pun tak khusyuk juga lagi.. Masuk saja kali ketiga, Budin panggil tok imam. "Tok, tok duduk kat belakang, biar saya jadi imam." Tok imam pun undur lah ke belakang.


Budin pun angkat lah takbiratul ihram. "Allahu akbar!" Maka para
makmum pun ikut angkat takbiratul ihram & memulakan solat. tiba-tiba saja si Budin ni pusing ke belakang dan berkata, "Aa, tengok! Sekali jee tokkkk!!" lalu batallah solat Budin. yang lain-lain pun ikut berenti sambil ketawa terbhk2.


Tok imam pun minta pulak si Ciko jadi imam. Si Ciko pun terus ke
depan jadi imam solat tersebut bermula dari takbir sampai lah habis sembahyang. Siap dengan wirid2nya sekali.

Punyalah respect tok imam kat si Ciko niii... Lepas solat, tok imam pun puji-memuji leee si Ciko ni... Tapi dengan bongkaknye si Ciko berkata, "He hee, itu belum ambil wuduk lagi tu.
Kalau tak, lagi dassat eden sembahyang. He heee... "

Tok imam pun terkedu & terpana


Teka Teki

.Ada yang nak kena ni heheheh.


1.Banyak-banyak mi, mi apa yang boleh makan ngan ais

MILO AIS


2.Kenapa kencing angkat sebelah kaki

Sebab kalau dia angkat dua kaki, dia jatuh sebab tulah dia angkat
sebelah aje


3.Ade sorang makcik,die thn teksi..pas 2 makcik 2 nak byr duit dulu..driver taxi tu xnak.nape??

Sebab duit dulu mane laku


4.Binatang ape name die ade dua huruf?

UDANG ( U dan G )


5.Berger Ape yang paling best skali kat muka bumi ni?

'Berge'mbira


6.Kenape org gali kubur tak pakai spender??

sebab org gali kubur pakai cangkul la


7.5 ekor semut campur dgn 2 ekor semut same dgn brape???

0 la...semut mane de ekor


8.Ape persamaan Micheal Jackson dengan Micheal Jordan??

Dua2 x knl korang...


.
KIsah Rumah Tangga.Ayat Lepas Kahwin... 6 minggu,6 bulan dan 6 tahun-mungkin lebih singkat dari tu.Sebelum Tido:


6 minggu: Selamat tido Sayaaang, mimpi indah-2 ya, mmmuach.


6 bulan: Tolong matikan lampu tu, silau aah.


6 tahun: sikit lah... Tido kalau tak mengepit tak bole ker !


Pakai Toilet:


6 minggu: Tak apa, U masuk ler dulu, I tak kisaaahhhh


6 bulan: Masih lama lagi ke nih?


6 tahun: Brug! brug! brug! (suara pintu digegar), kalau nak bertapa pilah gunung ledang sana!!!


Balas SMS:


6 minggu: Iye Sayang, jap lagi I sampai rumah. Sayang, I belikan murtabak favourite U ye Sayang..


6 bulan: Trafik jam aah


6 tahun: K..


Dating process:


6 minggu: I love U, I love U, I love U.


6 bulan: Of course I love U.


6 tahun: Iyalah!! kalau I tak cintakan U, buat apa I nikah dengan U


Pulang Kerje:


6 minggu: Sayaaang, I dah balik nih...


6 bulan : I'm BACK!!


6 tahun: Masak apa hari ini??
Hadiah (ulang tahun):


6 minggu: Sayang, I harap U suka cincin yang I beli untuk U ni


6 bulan: I beli lukisan, nampak sesuai dengan suasana ruang tengah


6 tahun: Nih duit, U beli sendirilah apa yg U nak..


Telefon:

6 minggu: Baby, ada yang ingin berbual ngan U di telefon nih


6 bulan: Eh... Your call...


6 tahun: WOOIII TELFON BUNYI TUUUHHH... . ANGKAT AAAAAHHH!!!


Masakan:


6 minggu: Wah, tak sangka I, pandai U masak.Rasa pun sedappp... !!!


6 bulan: Kita makan apa malam ini??


6 tahun: HAH!! LAUK INI LAGI?


Memaafkan:


6 minggu: Sudahlah, tak apa, dah pecah pun, nanti kita beli lagi yang lain,eh


6 bulan: Hati-hati, nanti jatuh tuh.


6 tahun: Orang dah bilang berkali-tu pon tak paham!!

Baju baru:

6 minggu: Aduh sayang, U seperti bidadari dengan pakaian itu


6 bulan: Lah... Beli baju baru lagi?


6 tahun: DAH BERAPA RIBU HABIS BELI BAJU TU


Merancangkan Holiday:


6 minggu: Macam mana kalau kita jalan-jalan ke Amerika atau ke tempat yg U nak honey?


6 bulan: Kita ke Bukit Bintang aje ler... Senang sikit tak perlu naik flight...


6 tahun: JALAN-JALAN DUDUK RUMAH AJE TAK BOLEH KE? BUANG DUIT JE!


TV:

6 minggu: Baby, kita nak tengok cite apa malam ini?


6 bulan : Sekejap eh, citer bagus ah.


6 tahun: JANGAN TUKAR- cenel tu boleh tak?.

Sumber-dari emel.