Sabtu, 10 Mei 2008

Susur Galur Mazhab Syafie (3)

Perkembangan aliran-aliran pemikiran/penulisan dalam mazhab.

Ciri-Ciri Kedua Aliran:(Iraq dan Khurasan)

Imam al-Nawawi membuat komentar dua aliran ini:golongan Iraq lebih baik dan tepat dari segi menyebarkan teks dan fatwa dan usul mazhab manakala golongan Khurasan lebih kemampuan dari segi penyususnan dan pengumpulan mazhab.Aliran Khurasan ini lebih baik dalam mengulas,membahas,memecahkan hokum-hukum furu` dan juga menyusun masalah.Pandangan Imam Nawawi ini disokong oleh Ibnu Subki dengan katanya:`Bahawa alirannya didalam Mazhab Syafie yang mendapat petunjuk Allah,yang telah didukung oleh para pengikutnya-fuqaha` ahli Khurasan adalah cukup kemas,jelas dan amat bersesuaian(Abu Zahrah.h 362)

Prof Madya DR Mat Saat Abd Rahman,menukilkan pandangan gurunya(Syeikh Muhammad Najib al-Mutie(penulis dan pentahqiq Kitab `al-Majmuk`)menyatakan:`Ulama` Syafie di Baghdad amat banyak meriwayatkan hadis-hadis dari mazhab lain,mereka lalu mencatatkan didalam tulisan-tulisan mereka.Disamping itu jugak,ulamak disana banyak melakukan perbincangan dan perdebatan dengan penganut-penganut ugama lain.Sementara Ulamak Syafi` di Khurasankerana ,amat terbatas rujukan mereka kepada nas-nas Imam Syafie sendiri,.lalu mereka berpegang terus kepada hadis-hadis yang ada dengan mereka,sesuai dengan pesanan Imam Syafie:`apabila sahih sesuatu hadis maka itulah mazhabku`.Akibat dari situsi sebegini,maka lahirlah pendapat (aujuh) dan juga aliran(tariqah) didalam hkum-hukum furu` dikalangan mereka.Aliran Khurasan jugak terkenal ramai dikalnagn mereka menjadi Qadhi.Lantas fatwa-fatwa mereka lebih tepat dan sesuai dengan reality.(Prof Madya Md Saad Abd Rahman:Sejarah Imam Nawawi,h 36)Perbezaan Pandangan Antara Dua Aliran(Iraqiyin-Khurasaniyin)

Sebenarnya banyak juga masalah fiqh yang berbeza dua aliran ini antaranya:
1- Ijtihad Imam Syafie(apabila Imam Syafie ada dua pandangan,dan tiada pentarjihan,tetapi salahsatu pandanganya menyamai pandangan Imam Abu Hanifah-Iraqiyin memilih pandangan yang bertentangan(dengan Imam Abu Hanifah),manakala Khuarasaniyin memilih sebaliknya.

2-Fatwa(Qaul) sahabat Rasulullahberijtihad dan ijtihad tersebar luas tanpa ada tentangan ijtihad lain:
a.Fuqaha` Iraq:Boleh dijadikan hujjah(dalil)dan ijmak sahabat.
b.Fuqaha Khurasan:tidak boleh dijadikan hujjah dan bukan ijmak.

3-Air sedikit yang terkena naji ditambah air lain tapi tidka sampai dua kolah.

4-Ukuran dua kolah.

5-Berwuduk air yang zan terkena najis.
3.Aliran gabungan(golongan yang mengabungkan dua aliran diatas).
Satu aliran yang mengabungkan dua pendekatan antara Iraqiyin dan Khurasaniyin.Pendapat yang terkuat antara dua pandangan in setelah ditarjihkan dinamakan `al-mazhab`.

Ibnu Subki dalam Thabaqatnya menjelaskan,Seorang tokoh Ulamak Syafieyah iaitu Abu Ali al-Sinji adalah orang yang pertama memulakan gabungan ini.Ali al-Sinji adalah murid kepada Al-Qaffal(al-Shasi al-Saghir).

Menurut Muhammad al_Zuhaili (Dean Kulliah Syariah UAE),beberapa tokoh muncul dikurun ini(5 H) antara lain:al-Ruyani- wafat 502H(kitab al-Bahri dan Ibnu al-Sabbagh-477H(Kitab al-Syamil),Imam al-Mutawalli-507H(Kitab-al-Tatimmah) Imam al-Haramain-478H(Nihayah al-Matlab) dan Imam al-Ghazali-505 H(al-Basit/al-Wasit/al-wajiz) kemudian stail tersebut diteruskan oleh al-Nawawi sendiri.Golongan inilah menyumbang kearah tahrir wa tanqih .Usaha(tahrir wa tanqih) ini dipelopori oleh dua Imam terkenal iaitu al- Rafie(624 h) dan al-Nawaw(676h)i.
Tokoh-tokoh ini telah menyusun dan menulis kitab-kitab teks fiqh al-Syafie,dengan cara penulisan berbeza sebelum ini,iaitu cara gabungan antara dua aliran yang telah dinyatakan diatas.

Imam Rafie sendiri telah menghasilkan Kitab antara lain:
1.
a.Al- Syarh al-Kabir
b.Al-Syarh al-Syaghir.
Kedua-duanya syarah kepada Kitab-al-Wasit-Oleh Imam al-Ghazali.

2.
Al-Muharrar syarah kepada Kitab-al-Wajiz-juga Imam al-Ghazali.Tokoh penting selepas al-Rafie

Imam Nawawi(676h)..

-bersambung

Tiada ulasan: