Ahad, 29 November 2009

Mazhab Maliki Dan Sumber Hukum Fiqh

Asal/Keturunan Imam Malik

Mazhab Maliki dinisbahkan kepada nama pengasasnya iaitu Abu Abdullah Malik bin Anas bin Abi Amir al-Asbahi-Imam Fiqh dan Hadis Dar al-Hijrah selepas zaman Tabien.Lahir pada tahun 93(H) dan wafat pada tahun 179(h) di Madinah.Beliau lahir semasa zaman pemerintahan Abd malik Bin Marwan dan wafat pada zaman al-Rashid (hidup dalam dua zaman Umaiyyah/Abbasiah).Keturunan dari dari suku qabilah Arab dari Yaman(Zi -Asbah).Tiada hubungan kerabat antara Imam Malik dengan Anas bin Malik( Sahabi/khadam Rasul) yang sering orang ramai keliru.

Guru Dan Pelajar Imam Malik.

Imam Malik banyak mengambil ilmu dari ulamak-ulamak hebat di Madinah,antaranya:

1.Abd Rahman Bin Hurmuz Abu Daud,(W112H) Hafiz/Qari dan pernah /sempat bersama Abu Hurairah .Imam Malik berguru selama 7 tahun denganya tanpa bercampur(dengan guru lain).Dari Abd Rahman beliau banyak menuntut ilmu fiqh dan selainya.

2.Muhamad Bin Muslim Bin Syihab al-Zuhri-Ulamak generasi tabien di Madinah,banyak mengambil darinya ilmu Hadis.Banyak Hadis dalam Al-Muwatta diambil dari jalan Al-Zuhri.Gurunya ini dikenali sebagai sebagai salah seorang al-huffaz dan juga faqeeh termashur dizamanya itu.wafat pada 124 H.

3.Nafi` Abu Abdillah Maula Ibnu Umar.(w 118@120H).Dari Nafi` beliau(Imam Malik banyak mengambil Hadis.

4.Abu Othman Rabiah Bin Abd Rahman-dikenali sebagai Mufti Madinah-Rabiah al-Ra`yi.Sempat bertemu dengan ramai sahabat.Imam Malik belajar Fiqh dengan tokoh ini.Rabiah wafat pada tahun 136H.

Murid/Pelajar Imam Malik datang dari berbagai negara,jumlahnya seperti yang disebut sebahagian penulis seramai 993 orang.Beliau antara imam mazhab yang ramai murid mungkin disebabkan oleh kedudukan beliau yang tidak pernah merantau keluar dari Madinah al-Munauwarah(selain dari mengerjakan haji di Mekah).Antara muridnya yang mashur:-

Mesir.

1.Abd Rahman Bin Al-Qasim.(W191H di Mesir.Belajar dengan Imam Malik selama 20 tahun.Juga mengambil ilmu dari al-Laith Bin Saad.Abd Rahnman adalah seorang mujtahid mutlak.Menurut Yahya Bin Yahya,Abu Abdullah(Abd Rahman) ini adalah seorang yang alim tentang ilmu Imam Malik dan mengetahui serta paling amanah terhadap ilmu Imam Malik.

2.Abu Muhammad Abd Wahab Bin Muslim,(W 197H di Mesir.Beliau adalah penyebar Mazhab Malik di Mesir.Beliau digelar sebagai Diwan al-Ilm-kerana lautan imu hadis dan fiqhnya.

3.Ashab Bin Abd Azizi al-Qaisi,(w204h).Juga terkenal di Mesir,juga belajar dengan al-Laith.Imam Syafie pernah memujinya dengan berkata:Aku tidak pernah berjumpa dengan orang yang lebih alim selain dari al-Ashab.

Muridnya di HIjaz/Iraq.Mashur dan penyebar mazhab antaranya:

1.Abu Marwan,Abdullah bin Abu Salamah al_Majishun(w212h)Mufti Madinah.

2.Ahmad Bin al-Muadhal bin Ghailan.Imam Fiqh maliki yang alim di Iraq.Tarikh wafat tidak diketahui

3.Abu Ishaq,Ismail Bin Ishaq al-Qadi.(wafat 282h).Asal Basrah dan tinggal di Baghdad.Belajar dengan ibnu al-Muadhal dan penyebar Mazhab Maliki di Iraq.

Murid di Negara Afrika.

1.Abul Hassan Ali Bin Ziad al-Tunisi (w 183h).

2.Ziad Bin Abd Rahman al-Qurtubi(ww192h).Panggilan shabtun dan pengajar al-Muawatto di Spain.

3.Isa Bin Dinar al-Andalusi(w212h).

Termasuk jugak antara muridnya yang terkenal kemudian menjadi pengasas mazhab syafie-Imam Al-Syafie rh


Kitab-Kitab Imam Malik

1.Al-Muwatto`(himpunan hadis)-mula disusun mulai tahun(dokumentasi atas saranan Khalifah) 148 sehingga 159 hijrah.Mengandungi himpunan hadis-hadis,ucapan serta amalan Ahli Madinah.

2.Risalah Fi al-Al Qadar wa Al Rad ala Al-Qadariyah.

3.Risalah Ila Al-Laith Bin Saad Fi Ijmak Ahli al-Madinah.(Himpunan koreksi fatwa-fatwa al-Laith yang dikatakan menyalahi amalan ahli madinah/Imam Al-Laith telah menjawab segala kritikan ini)

4.Tafsir Fi Gharib al-Quran.

5.Risalah Fi al-Aqdhiyah

6.Risalah Fi al-fatawa Ila Abi Ghassan.

7.Kitab Al-Surur.

sambung....


Tiada ulasan: