Khamis, 16 Julai 2009

Sumber Hukum/Dalil-Dalil Fiqhiyyah Mazhab 4

Assalamualaikum,

Pertemuan kali ini,ingin hendak membahaskan secara ringkas dan umum terhadap sumber-sumber hukum atau dalil-dalil fiqh setiap mazhab(4 mazhab utama).Kita mulakan dengan;-

Mazhab Hanafi.

Mazhab yang diasaskan oleh Imam Abu Hanifah a l-Nu`man bin Thabit bin Zuwata Al-Kufi keturunan Parsi.ra(w150H).Mazhab ini berkembang di Iraq,Syam,Hind(sekitarnya)Mesir,Turkistan dan lain-lain tempat.Ada nazam yang menyebut tentang mazhab ini:-

Al-Fiqh yang ditanam oleh Ibnu Mas`ud,dipetik oleh Alqamah kemudian Ibrahim,Nu`man yang mengisarnya,diuli oleh Ya`qub,Muhammad membuat(bakar) roti dan dimakan oleh manusia seluruh antero alam.


Sumber-Sumber/Dalil-Dalil Fiqhi Mazhab

1.
Al-Quran Al-Karim 2.Al-Sunnah Al-Nabawiyah. 3.Aqwal Al-Sahabah(opinion of a companion). 4.Al-Ijmak.(consensus of legal opinion) 5.Al-Qiyas(analogy) 6.Al-Istihsan(juristic preference) 7.Al-Urf(custom).

Sahabat/Murid Imam Abu Hanifah.

a.Abu Yusuf Ya`kub b Ibrahim al-Kufi(w182H)-Ketua Hakim/mujtahid mutlaq.
Kitab-Kitab beliau;-

-Al-Kharaj-berkenaan dengan percukaian/kewangan negara/hasil mahsul negara.
-Al-Athar-mengandungi himpunan fatwa terpilih daripada ulamak Kufah.
-Kitab al-Ikhtilaf baina Abi Hnaifah wa Ibnu Abi Laila-Himpunan masalah-masalah/isu yang menjadi ikhtilaf antara dua ulamak tersebut.
-Kitab al-Radd Ala Sair Al-Auzaie-Pandangan Abu Yusuf yang mneyanggah pandangan Imam Al-Auzaie dalam isu Hukum-hakam peperangan/penjanjian/gencatan senjata/harta rampasan.

b.Muhammad Bin Hasan al-Syaibani(w189H).Menetap di Iraq.Pernah belajar dengan Imam Malik.Al-Thauri dan Al-Auzaie.

Kitab-Kitab beliau;-

-Kitab-Kitab Zahir Al-Riwayat(himpunan 6 buah kitab)

-Al-Mabsut Au Al-Asl-Himpunan fatwa Imam Abu Hanifah,fatwa khilaf/sepakat antara beliau dan Abu Yusuf.Kitab ini banyak disyarah oleh ulamak kemudianya antarnya-Syaikhul Ilsam Abu Bakar al-Ma`ruf-dinamakan Mabsut al-Bukra.

-Al-Jami` al-Syoghir-mengandungi 1532 masalah fiqh.Kitab ini banyak periwayatan dari Abu Yusuf.
-Al-Jami` al-Kabir-Kitab penting Imam Muhamad,mengandungi isu fiqh utama.
-Al-Siyar al-Soghir.
-Al-Siyar al-Kabir.
-Al-ziyadat.

Kitab-Kitab Ghair Zahir Riwayat:-

Dinamakan bukan zahir riwayat kerana belia tidak meriwayatkan pandangan yang sah dan sabit dan zahir seperti kitab zahir riwayat diatas.

Antara tulisanya:

Al-Riqqiyyat,Al-Harunniyat,al-Jurjaniyyat,al-Kausaniyyat.


Sahabat Besar yang lain-

Imam Abu Huzail,Zufar Bin Huzail al-Kufi(W 158H).Mahir dalam ilmu hadis dan al-qiyas.

Imam Al-Hassan bin Ziyad al-Luk lui(w204h) mahir dalam Hadis.

Lain-lain;-

Isa bin Aban(w220h),muhammad b Sammaah(w233h),al-Khassaf(w245h),al-Tahawi(w321h),Al-Karkhi(w240h),Al-Bazdawi(w472h).

Sekian ringkasan(tidak teratur tulisan) mengenai Mazhab Hanafi.

Ref:

Fiqh alIslami-Dr Wahbah Jil 1(edisi terjemahan).
Mustalahat Al-Fuqaha alUsuliyyin-Dr Ibrahim al-Hafnawi.
Manahij al-Tasyri` Al-Islami-Dr Muhammad Baltaji
Islamic jurisprudence-Imran Ahsan Khan Nyazee(english)-rujukan LLM AOI IIUM.
Tiada ulasan: