Sabtu, 25 April 2009

Pengekalan Satus Quo Agama Anak Bawah Umur...

Salam,

Isu terbaharu..

Boleh lihat perbincangan disini,pada tulisan yang lalu dalam kes Subashini Vs Saravanan.Terbaharu kes seorang saudara baru Mohd Rdhua di negeri Perak.Bagaimana sebenanrnya?Salah seorang memeluk Islam,bagaimana dengan perkahwinana?kedudukan anak-anak? dan hak jagaan.?

Perkahwinan.

Perkara 121 (1A) jelas menolak campurtangan sivil dalam perkara syariah ada bidangluasa.Dalam masa yang sama proviso Law Reform 1976(S.51) selagi pihak yang belum Islam tidak membuat petisyen di MT sivil,perkahwinan kekal mengikut sivil.Maknanya pemelukan Islam tidak boleh menghalang hubungan suami isteri atau memutuskan perkahwinan keduanya.

Namun kalau mengikut Syarak,,apabila salah seorang dari keduanya masuk Islam,sedang seorang lagi masih dalam kekufuran,hakim hendaklah menawarkan kepada yang belum Islam supaya memeluk Islam,jika enggan maka hakim hendaklah memisahkah keduanya,kalau sebaliknya maka kekallah mereka sebagai pasangan suami isteri.

Seksyen 46(2)

2) Jika salah satu pihak kepada sesuatu perkahwinan bukan Islam telah memeluk agama Islam dan dengan itu perkahwinannya terbatal mengikut Hukum Syara' , maka pembatalan perkahwinan itu hendaklah disahkan oleh Mahkamah.


Hak Jagaan.

Jumhur Ulamak(termasuk Syafieyah) tidak memberi haq jagaan kepada orang kafir,berdasarkan keumuman penyataan Allah mengenai-kewajipan penjaga menjaga ahli keluarganya dari api neraka,dan Hadis Islam itu tinggi.Ada satu hadis yang menjadi dalil golongan yang menyatakan boleh ibu yang kafirah menjaga anaknya(setelah) bapa anak itu islam,rujuk Hadis Abd hamid bin Jaafar dari Rafik Bin Sinan,dimana Rasullullah membenarkan pilihan anak yang memilih untuk tinggal bersama ibunya yang kafirah.Pengarang Kitab Al-Majmuk Syarah Muhazab menyatakan Hadis ada idthirab(bercabang) dan sebab tu (idthirab) maka ditegah dijadikan medan hujjah.Ada yang berpandangan hadis tersebut telah terbatal dengan keumuman ayat-ayat al-quran dan hadis yang disebutkan itu. .(lihat Juz 18 bab Hadanah).


Proviso Enakmen Negeri-

Pemelukan Islam

Seksyen 96. Syarat memeluk Islam.

(1) Syarat-syarat yang berikut hendaklah dipatuhi bagi sahnya seseorang yang memeluk Islam-

(a) orang itu hendaklah mengucapkan Dua Kalimah Syahadah dalam Bahasa Arab;

(b) pada masa mengucap Dua Kalimah Syahadah itu, orang itu sedar bahawa ia bermakna, "Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu Pesuruh Allah"; dan

(c) pengucapan itu mestilah dibuat dengan kerelaan hati.

(2) Seseorang yang tiada berupaya bercakap, boleh bagi maksud memenuhi kehendak perenggan (a) subseksyen (1), mengucapkan Dua Kalimah Syahadah dengan cara isyarat yang menunjukkan makna yang terkandung dalam perenggan (b) subseksyen itu.


Seksyen 98. Pemelukan Islam oleh kanak-kanak.

Jika pada saat ia memeluk Islam, seseorang itu sama ada lelaki atau perempuan ada mempunyai anak kandung atau anak angkat yang belum mencapai umur baligh mengikut Hukum Syara', kanak-kanak yang berada dalam jagaannya hendaklah dianggap telah memeluk Islam pada saat yang sama bagi maksud Enakmen ini.


eksyen 104. Menentukan sama ada seseorang itu telah memeluk Islam.

Jika apa-apa soal timbul di dalam Negeri Perak Darul Ridzuan sama ada seorang itu telah memeluk Islam dan orang itu tidak didaftarkan dalam daftar di bawah seksyen 100 (1) atau tidak didaftar di bawah mana-mana undang-undang negeri sebagai orang yang telah memeluk Islam, soal itu hendaklah diputuskan oleh Mahkamah berdasarkan Hukum Syara'.Seksyen 78. Kelayakan-kelayakan yang perlu untuk penjagaan

Hadinah, iaitu, perempuan yang mempunyai hak mendidik seseorang kanak-kanak menjalankan hak terhadap hadanah jika-

(a) dia adalah seorang Islam;
(b) dia adalah sempurna akal;

(c) dia berumur yang melayakkan dia memberi kepada kanak-kanak itu jagaan dan kasih sayang yang mungkin diperlukan oleh kanak-kanak itu;

(d) dia berkelakuan baik dari segi akhlak Islamiah; dan

(e) dia tinggal di tempat di mana kanak-kanak itu tidak mungkin menghadapi apa-apa akibat buruk dari segi akhlak atau jasmani.


Maka sebarang perintah yang keluar dari mahkamah Syariah tidak boleh dicabar di Mahkamah sivil Per 121(1A)

Inilah benteng yang ada dalam keadaan hari ini,maka keputusan kabinet masih tertakluk pada proviso ini,kerana esekutif tidak berhak untuk campurtangan apatahlagi membatas atau membatalkan kuasa mahkamah melainkan semua pindaan undang-undang dilakukan.

Sekadar pandangan peribadi,sepintas lalu .

Tiada ulasan: