Jumaat, 25 April 2008

Tabiat Perundangan Islam:Antara Prinsip Syariah/Pembendaharaan Fiqh:

Objek bahasan ilmu fiqh adalah setiap perbuatan mukallaf yang memiliki nilai dan telah ditetapkan hukumnya.(melalui ijtihad) lihat (al-Syirazi:al- Luma`Fi Usul al-Fiqh:ms 4)Maknanya Fiqh adalah hasil usaha para mujtahid untuk merumuskan sesuatu status atau nilai kepada sesuatu persoalan.Apabila ianya suatu hasil rumusan ijtihad manusia,maka ianya memerlukan kepada qaedah dan prinsip tertentu untuk membuat suatu rumusan hukum.

Berdasarkan definisi fiqh yang dikemukakan ulama usulini, maka yang menjadi objek bahasan ilmu fiqh adalah :Setiap perbuatan*mukallaf yang memiliki nilai dan telah ditentukan hukumnya. Nilai perbuatan itu boleh berbentuk wajib (misal: melaksanakan shalat dan puasa), sunah (misal: bersedekah kepada orang yang memerlukanya) , mubah (misal: melangsungkan berbagai transaksi yang dibolehkan syara’), haram (misal:
berzina, mencuri, dan membunuh seseorang tanpa sebab yang dibenarkan syara’) , atau makruh (misal:menjatuhkan talak tanpa sebab).

Di samping itu, bidang bahasan ilmu fiqh hanya mencakup hukum yang berkaitan dengan masalah amaliyah (praktik). Pengetahuan terhadap fiqh bertujuan agar hukum tersebut dapat dilaksanakan para mukallaf dalam kehidupannya sehari-hari, sekaligus untuk mengetahui nilai dari perkataan dan perbuatan para mukallaf tersebut.

Berbeza dengan Syariah,dari segi epistemologinya secara mudah ianya berbentuk asal dan ketuhanan,tidak memerlukan metodologi pemetikan huum dan juga perinsip-prinsip utama kerana Syariah bersifat ready made.

Bermula dari perkataan `syaraa` yang beerti-jalan yang lurus atau tempat air,maka secara Istilahnya Syariah adalah:Hukum hakam yang disyariatkan oleh Allah didalam al-Quran dan al-Sunnah.Hukum hakam yang dinamakan syariat,maka sudah tentu jalan yang betul dan lurus.ukum hakam ini termasuklah dalam soal aqidah,akhlak apatah lagi ibadah,yang terkemudian berpecah kepada beberap bahagian.(lihat Mohd Khir Yaakob: Undang-Undang Islam dan Kewajiban melakbsanakanya.

Manakala Fiqh dari segi bahasanya beerti `faham`dan dari segi Istilahnya adalah mengikut perkembangan semasa,manakala yang terpakai kini adalah seperti yang
diterangkan pada para diatas..Peringkat awal fiqh difahami sebagai pengetahuan makrifah oleh seseorang tentang suatu hak dan kewajipanya- inilah ta`rifan oleh
Imam Abu Hanifah,dimana dia memasukan kategori fiqh semua hukum termasuk lidah,ta`rifan ini sesuai dengan zaman Imam tersebut dimana ilmu fiqh belum dipisahkan secara nyata,sebab itu hukum iktiqad pada zaman itu dekenali dengan fiqh al-akhbar`(lihat Dr Wahbah Fqh-al-Islami: jil 1 ms2 0.

Secara nyata perbezaan keduanya seperti berikut:-

1.Syariah tetap dan tidak berubah-fiqh sebaliknya.
2.syariah adalah berbentuk ready made-fiqh pula hasil ijtihad fuqaha`
3.syariah adalah berbentu qatie(putus/ tetap)/sebahagian dari aktiviti fiqh
adalah zanni(tidak putus/tetap)

Dalam Sejarah perundangan Islam,aktiviti fiqh mendapat tempat yang tinggi kerana bidang dan cabaranya amatlah luas.Fiqh meliputi penulisan doktrin atau akdemik(penyelidikan),fatwa( mufti) atau judgment (hakim).Namun suatu perkara yang pasti asas kepada fiqh adalah Syariah itu sendiri yang menyediakan beberapa prinsip untuk embantu para fuqaha` dalam melakukan ijtihad dalam bidang2 tersebut tadi.Hasil
dari keperluan dari aktiviti fiqh tadi maka lahirlah kaedah dan prinsip bagi mengawal dan menyelia pemetikan hukum fiqh dari sumber dan prinsip Syariah secara metodologi dan tersusun,kedah itulan yang dinamakan Usul fiqh(lihat Irsyad al-fuhul oleh Imam
al-Syaukani, ms 3) dan juga kemudianya lahir qaedah-qaedah fiqh(akan diterangkan satu persatu akan datang InsyaAllah.) ...

Apabila saya sebut aktiviti fiqh adalah ijtihad para fuqaha`,apakan dia yang dikatakan ijtihad?-Menurut al-Syirazi(ulamak syafieyah) dalam al-Luma`:Penggunaan
kemampuan dan kebolehan seseorang untuk mencari status hukum kepada sesuatu persoalan.Mankala al-amidi pula mengistilahkan ijtihad dgn begitu luas ta`rifanya:mengguna kan sepenuh tenaga dan usaha yang diberikan oleh seseorang untuk sampai kepada status hukum dimana seorang itu(mujtahid) merasai bahawa beliau berupaya lagi untuk berusaha lebih dari itu.(Al-Amidi: a-Ihkam Fi Usul al-ahkam.ms 207)

Oleh yang demikian prisnsip Syariah membenarkan bahawa suatu perbutan mukallaf boleh ditafsirkan dengan pelbagai pandangan.Walaupun hakikat kebenaran itu satu
disisi syari`(Allah dan Rasulnya),,tetapi dari segi aktiviti ijtihad tadi adalah berdasarkan kemampuan sang mujtahid itu sendiri.Ini adalah tabiat fiq itu
sendiri yang tidak dapat lari perbezaan kerana ianya dihasilkan oleh usaha-usaha manusia itu sendiri.Ambil contoh suatu kes yang dihadapakan pada dua hakim
berbeza nescaya kita dapat dua keputusan yang berlainan.Oleh sebab itu al-Imam al-Syafie membezakan anatra objek atau bahan ijtihad untuk berijtihad Contoh:

-kedua orang yang bermusafir kemudian bersembahyang tapi tidak tahu arah kiblat,dan keduanya berijtihad satu hadap kearah sini dan satu lagi kearah sana-maka
dari sudut tuntutan ijtihad keduanya mendapat pahala dan keduanya betul,tapi dari segi tidak dari segi objek(arah kiblat)-kerana arah kiblat itu adlah satu
dan tidak terbilang.Selaras dengan prinsip Syariah itu dimana Nabi menyatakan -jika seorang hakim itu berijtihad jika betul dua pahala kerana betul dan kerana usaha ijtihadnya itu(objek dan usaha nya betul) jika sebaliknya satu pahala(kerana amalan ijtihadnya itu).

Dalam Syariah itu sendiri hukum itu adalh status nilai yang diberikan kepada ssuatu perbuatan mukallaf(org yang telah sampai had baligh/beraqal/ berkemampuan)Status nilai perbuatan itu boleh berbentuk wajib (misal: melaksanakan shalat dan puasa), sunah (misal: bersedekah kepada orang yang memerlukanya) , harus (misal: melangsungkan berbagai transaksi yang dibolehkan syara’), haram (misal: berzina, mencuri,dan membunuh seseorang tanpa sebab yang dibenarkan syara’) , atau makruh (misal: menjatuhkan talak tanpa sebab).

Maka kesemua status nilai tadi diberikan oleh fuqaha dalam usaha ijtihadnya dari pemahaman nas-nas Syariah yang terbit dari prinsip dan kaedah yang menjadi kawal
selia iaitu Usul Fiqh dan Qeadah-Qaedah Fiqh.juga Teori2 fiqh(Nazariyat al-Fiqhiyah) dari sini nanti kita akan lihat kelahiran mazhab-mazhab, dimana asasnya satu
sumber Syariah itu sendiri tapi berbeda pemahaman dan ijtihad-maka status nilai /hukum diberi juga bebeza,sememangnya itulah tabiat fiqh itu sendiri.

Tiada ulasan: